புத்தகத் திருவிழா 2022 | நாள் 13 - கவனிக்க வேண்டிய 5 புத்தகங்கள்

2 month_ago 12
ARTICLE AD BOX
<?php // } ?>

ஒரு பெண் போராடுகிறாள்
எம்.வி.வெங்கட்ராம்
போதிவனம் வெளியீடு
விலை: ரூ.650

பாடிகூடாரம்
கண்டராதித்தன், சால்ட் வெளியீடு
விலை: ரூ.130

நந்திபுரத்து நாயகி
(மூன்று பாகங்களும்)
விக்கிரமன், யாழினி பதிப்பகம்
விலை: ரூ.888

சார்த்தா
எஸ்.எல்.பைரப்பா
தமிழில்: ஜெயா வெங்கட்ராமன்
விஜயபாரதம் பதிப்பகம்
விலை: ரூ.300

அந்த நாட்களில் மழை அதிகம்
அஜயன் பாலா, நாதன் பதிப்பகம்
விலை: ரூ.220

<?php // } ?>
read-entire-article